آگهی استخدام
ناظر ساخت و نصب تجهیزات برقی

گروه اسپندار در حال حاضر در جستجوی یک ناظر ساخت و نصب تجیهزات برقی برای پروژه آهک واقع در فیروزکوه می باشد.

مهارتهای مورد نیاز:

 • لیسانس برق صنعتی
 • مهارت در نقشه خوانی تجهیزات برق
 • مهارت در ابزار دقیق برق و کالیبراسیون
 • آشنایی با سیستمهای کنترل برق (PLC)
 • توانایی انجام بازرسی و تستهای مرتبط با برق صنعتی
 • مسلط به کنترل صورت وضعیتهای کارگاهی
 • توانایی خواندن دستورالعملهای انگلیسی

شرح وظایف:

 • بازرسی و کنترل کامل پروسه ساخت تجهیزات خریداری شده مطابق نقشه های اجرایی
 • نظارت در نصب تجهیزات برق، ابزار دقیق و کالیبراسیون
 • پیگیری انجام فعالیتهای اجرایی مطابق قرارداد پیمانکارها
 • کنترل مصالح و تاسیسات برقی از نظر تهیه، عمل، نگهداری، و انطباق با نقشه
 • تهیه فرمهای کنترل کیفی
 • نظارت بر راه اندازی تجهیزات